Зміст статті

2011р.

Баранець М.О. Еколого-ценотичні особливості та вікова структура ценопопуляцій Aconitum rogoviczii Wissjul. в урочищі “Чорний ліс” (Кіровоградська обл.) // Флорологія та фітосозологія. Київ: Фітон, 2011. – Т.2. – С. 53-57.

Кучеревський В.В., Баранець М.О. Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schecht.) Klokov et Zoz // Український ботанічний журнал., 2011, т.68, №3.      

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schecht.) Klokov et Zoz // Український ботанічний журнал., 2011, т.68, №3. – C. 381-387.

Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М. О., Цуренков А.Д., Сіренко Т.В. Регіональні списки рідкісних та зникаючих видів рослин як основа для їх збереження й відновлення in situ та ex situ // Современная биология растений: Мат-лы Междунар. науч. конф. (Луганск, 20-24 июня 2011 г.) – Луганськ, 2011. – С. 34-36.

2012р.

Шоль Г.Н. Провоженко Т.А. Баранець М.О. Охоронювані види рослин флори басейну Висуні // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань). – Київ: Паливода А.В., 2012. –С. 135-139.      

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Bulbocodium versicolor (Ker. – Gaul.) Spreng. на Правобережному степовому Придніпров’ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій) // Вісті біосферного заповідника “Асканія Нова” – 2012. – Т. 14. – С. 456-464.

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О., Сіренко Т. В. Створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу // Наука та інновації. – 2012. – Т.8. № 5. – С. 79-86.

2013р.

Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н., Демина О.Н., Рогаль Л.Л. Редкий вид флоры восточной Европы Astragalus ponticus Pall.: особенности хорологии и эколого-ценотической приуроченности // Живые и биокосные системы. – 2013. – № 4; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-12.

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т. В. Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (OROBANCHACEAE) // Укр. ботан. журн., – 2013, Т. 68, №1. – C. 61-67. https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.01.061

2014 р.

         Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Оценка современного состояния флоры санитарно-защитной зоны проектируемого Шимановского ГОКа (Днепропетровская область) // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12-15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 78-80

         Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Анализ антропогенно трансформированных флор санитарно-защитной зоны Шимановского горнообогатительного комбината // Промислова ботаніка, 2014. – Вип.14. - С. 84-94.

         Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Збереження фіторізноманіття степових екосистем ex situ у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Сохранение биоразнообразия и интродукция растений (к 210-летию ботан. сада ХНУ им. В.Н.Каразина). – Мат-лы междунар. научн. конф. (Харьков, 8-11 сентября 2014 г.). – Харьков: ФЛП Тарасенко В.П., 2014. – С.112-117.

         Біологічна рекультивація відвалів Криворіжжя шляхом створення ковилово-кострицево-різнотравних угруповань (методичні рекомендації) / А.Ю.Мазур, В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко, А.О.Павленко. – Кривий Ріг: б.в., 2014.– 22 с.

         Концепція створення колекції рідкісних, зникаючих, реліктових, ендемічних видів рослин України у Криворізькому ботанічному саду / В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко. – Кривий Ріг: б.в., 2014.– 24 с.

Патент 95495 UA, МПК E21С 41/32 (2006.01); А01В 79/02 (2006.01). Спосіб рекультивації (озеленення) залізорудних відвалів / В.В.Кучеревський, О.В.Красноштан, Г.Н.Шоль, М.О.Баранець, Т.В.Сіренко: патентовласник – Державна установа «Криворізький ботанічний сад». – № u 2014 07654; заявл. 07.07.2014, публ. відом. 25.12.2014, Бюл. №24.

Баранець М.О. Досвід формування штучних лісових фітоценозів у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12-15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 152–153.

2015 рік

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Красноштан О.В. Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань // Наука та інновації. – 2015. – Т.11, №4. – С.41–52. (http://dx.doi.org/10.15407/scin11.04.041)

Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сищикова О.В. Genista scythica Pacz. на Криворіжжі: нова знахідка та збереження в культурі / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках. – Мат-ли міжнарод. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснув. Націон. ботан. саду ім. М.М.Гришка (15-17 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С.274–275.

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Сіренко Т.В. Рекультивація (озеленення) залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих угруповань / Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. –Зб. наук. пр. за результ. роботи ІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. (19 червня 2015 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – С.201-202.

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Ткачов С.В. Наукове обґрунтування щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Очеретяна» / VI-й відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (м. Херсон – Лазурне, 19 травня 2015 р.). Зб. тез доп. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.60–62.

Баранець М.О. Деякі аспекти онтогенезу Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Ch. skrobiszewskii (Pacz.) Klaskova) / Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (8-9 жовтня 2015 р.). – Черкаси: ФОП Біленська О.Б., 2015. – С. 9–12.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter