Зміст статті


ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ РОБІТ БАРАНЦЯ М.О.

2000р.

         Баранець М.О., Мовчан О.Г.,Сметана М.Г Особливості таксономічної та фітоценотичної структури рослинних угруповань шламосховищ Криворіжжя     Наук.вісник Уманського ДПУ, Київ, 2000 – С.7-12

         M. Baranets, M. Smetana. Tailing ponds of Krivij Rih are most ecological dangerous new formations  6-th Internetional inyerdisciplinary conference on the environment, Toronto, 2000.

2002р.

         Баранець М.О., Мовчан О.Г., Сметана М.Г. Структура растительных сообществ шламонакопителей Криворожья    Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона // Межведомственный сборник науч.раб – Донецк: ДонНУ, 2002.- Вып.2- С. 24-28.   

Баранець М.О. Динамика структуры фитоценозов шламонакопителей Криворожья    Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона // Межведомственный сборник науч.раб – Донецк: ДонНУ, 2002.- Вып.2- С. 21-23.    4      

         Баранець М.О. До структури рослинних угруповань шламосховищ Криворіжжя Проблеми екології та екол.освіти: матер. І міжн.наук. конф.,Кривий Ріг, 2002. – С.40-45

         Баранець М.О. Структура рослинних угруповань шахтних шламосховищ   Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях: Матеріали наукової конференції молодих вчених. – Кривий Ріг, 2002. – С. 18-22       

         Баранець М.О. Таксономічна структура фітоценозів шламосховищ Криворіжжя         Проблеми сучасної екології: тези міжнародної конференції.– Запоріжжя, 2002.– С. 60

2004р.

         Баранець М.О. Структура рослинних угруповань дамб шламосховищ та фітоіндикація екологічних режимів        Сталий розвиток залізорудного виробництва // Матеріали міжнародного конгресу.– Кривий Ріг, 2004.

         Баранець М.О., Сметана М. Г. Вплив шламосховищ на рослинний покрив прилеглих територій. Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів.– Кривий Ріг, 2004        

         Кучеревський В.В., Красова О. О., Баранець М.О. Хроматичні варіації забарвлення оцвітини у Iris pumila L. як прояв різноманіття видової популяції       Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва// IV Міжнародна наукова конференція молодих дослідників.– Тростянець, 2004    

2005р.

Деякі аспекти структурної організації рослинних угруповань хвостосховищ. // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища// Матеріали міжнародної наукової конференції.– Кривий Ріг, 2005.       

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Ваха О. Л., Провоженко Т. А. Поширення, чисельність, та вікова структура популяції горицвіту весняного на правобережжі Степового придніпров’я      Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища// Матеріали міжнародної наукової конференції.– Кривий Ріг, 2005.            

         Баранець М.О. Фітоіндикація екологічних режимів хвостосховища центрального гірничо-збагачувального комбінату.// Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції.– Кривий Ріг 2005      

2006р.

         Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Наукові основи створення національної колекції видів роду Stipa у Криворізькому ботанічному саду.// Матеріали ХІІ з’їзду Українського ботанічного товариства 15-18 травня 2006 р. Одеса, 2006. – С. 333.   

Мазур А.Ю. Кучеревський В.В., Баранець М.О. Криворізький ботанічний сад Дніпропетровськ: Вид-во «Проспект», 2006. – 128 с.

2008р.

Кучеревський В. В., Баранець М.О., Цуренков А.Д. Нове місцезнаходження Ophioglossum vulgarum L. на Дніпропетровщині.// Мат-ли ІІІ міжнарод. наукової конф. «Відновлення порушених екосистем» 7-9 жовтня 2008 р.. Донецьк, 2008. – С. 316-317.         

2010р

Баранець М.О. Види роду Aconitum L. басейну р.Інгулець // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 104-105.          2


2011р.

Баранець М.О. Еколого-ценотичні особливості та вікова структура ценопопуляцій Aconitum rogoviczii Wissjul. в урочищі “Чорний ліс” (Кіровоградська обл.) // Флорологія та фітосозологія. Київ: Фітон, 2011. – Т.2. – С. 53-57.

Кучеревський В.В., Баранець М.О. Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schecht.) Klokov et Zoz // Український ботанічний журнал., 2011, т.68, №3.      

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Біоморфологічні особливості плодів і насіння Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schecht.) Klokov et Zoz // Український ботанічний журнал., 2011, т.68, №3. – C. 381-387.

Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М. О., Цуренков А.Д., Сіренко Т.В. Регіональні списки рідкісних та зникаючих видів рослин як основа для їх збереження й відновлення in situ та ex situ // Современная биология растений: Мат-лы Междунар. науч. конф. (Луганск, 20-24 июня 2011 г.) – Луганськ, 2011. – С. 34-36.

2012р.

Шоль Г.Н. Провоженко Т.А. Баранець М.О. Охоронювані види рослин флори басейну Висуні // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали ІІ Міжнародної конференції (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань). – Київ: Паливода А.В., 2012. –С. 135-139.      

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Bulbocodium versicolor (Ker. – Gaul.) Spreng. на Правобережному степовому Придніпров’ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій) // Вісті біосферного заповідника “Асканія Нова” – 2012. – Т. 14. – С. 456-464.

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О., Сіренко Т. В. Створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу // Наука та інновації. – 2012. – Т.8. № 5. – С. 79-86.

2013р.

Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н., Демина О.Н., Рогаль Л.Л. Редкий вид флоры восточной Европы Astragalus ponticus Pall.: особенности хорологии и эколого-ценотической приуроченности // Живые и биокосные системы. – 2013. – № 4; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-12.

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т. В. Особливості вікових стадій Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz (OROBANCHACEAE) // Укр. ботан. журн., – 2013, Т. 68, №1. – C. 61-67. https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.01.061

2014 р.

         Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Оценка современного состояния флоры санитарно-защитной зоны проектируемого Шимановского ГОКа (Днепропетровская область) // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12-15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 78-80

         Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Анализ антропогенно трансформированных флор санитарно-защитной зоны Шимановского горнообогатительного комбината // Промислова ботаніка, 2014. – Вип.14. - С. 84-94.

         Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Збереження фіторізноманіття степових екосистем ex situ у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Сохранение биоразнообразия и интродукция растений (к 210-летию ботан. сада ХНУ им. В.Н.Каразина). – Мат-лы междунар. научн. конф. (Харьков, 8-11 сентября 2014 г.). – Харьков: ФЛП Тарасенко В.П., 2014. – С.112-117.

         Біологічна рекультивація відвалів Криворіжжя шляхом створення ковилово-кострицево-різнотравних угруповань (методичні рекомендації) / А.Ю.Мазур, В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко, А.О.Павленко. – Кривий Ріг: б.в., 2014.– 22 с.

         Концепція створення колекції рідкісних, зникаючих, реліктових, ендемічних видів рослин України у Криворізькому ботанічному саду / В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко. – Кривий Ріг: б.в., 2014.– 24 с.

Патент 95495 UA, МПК E21С 41/32 (2006.01); А01В 79/02 (2006.01). Спосіб рекультивації (озеленення) залізорудних відвалів / В.В.Кучеревський, О.В.Красноштан, Г.Н.Шоль, М.О.Баранець, Т.В.Сіренко: патентовласник – Державна установа «Криворізький ботанічний сад». – № u 2014 07654; заявл. 07.07.2014, публ. відом. 25.12.2014, Бюл. №24.

Баранець М.О. Досвід формування штучних лісових фітоценозів у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12-15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 152–153.

2015 рік

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Красноштан О.В. Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань // Наука та інновації. – 2015. – Т.11, №4. – С.41–52. (http://dx.doi.org/10.15407/scin11.04.041)

Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сищикова О.В. Genista scythica Pacz. на Криворіжжі: нова знахідка та збереження в культурі / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках. – Мат-ли міжнарод. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснув. Націон. ботан. саду ім. М.М.Гришка (15-17 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С.274–275.

Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Сіренко Т.В. Рекультивація (озеленення) залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих угруповань / Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. –Зб. наук. пр. за результ. роботи ІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. (19 червня 2015 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – С.201-202.

Кучеревський В.В., Баранець М.О., Ткачов С.В. Наукове обґрунтування щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Балка Очеретяна» / VI-й відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (м. Херсон – Лазурне, 19 травня 2015 р.). Зб. тез доп. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.60–62.

Баранець М.О. Деякі аспекти онтогенезу Chamaecytisus graniticus (Rehmann) Rothm. (Ch. skrobiszewskii (Pacz.) Klaskova) / Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (8-9 жовтня 2015 р.). – Черкаси: ФОП Біленська О.Б., 2015. – С. 9–12.


2016 рік

Кучеревський В.В., Сіренко Т.В., Баранець М.О., Шоль Г.Н. Хорологічні, еколого-ценотичні, біоморфологічні та популяційні дослідження Astragalus ponticus Pall. на Дніпропетровщині / Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип.26.3. – С. 105–112.

Кучеревський В.В., Сіренко Т.В., Баранець М.О., Ташев О.Н. Поширення, ценотична приуроченість, екологічні та мофолого-біологічні особливості Astragalus ponticus Pall. / Чорноморськ. бот. ж., 12 (2): 132-140. doi:10.14255/2308-9628/16.122/3.

2017 рік

Шоль Г.Н., Баранець М.О. Проектований заказник «Балка Демурина» в системі Інгулецького регіонального екокоридору // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.2. – К., 2017. – С.15–17

Баранець М.О., Шоль Г.Н. Нові місцезнаходження видів, включених до Червоної книги України, у басейні річки Інгулець // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.1. – К., 2017. – С.298–302.

I. Korshykov, O. Krasnoshtan, M. Baranets, L. Boyko. Using plants for greening of tailing ponds of iron ore combines of Kryvyi Rih area// International Conference «Applied Biotechnology in Mining»Dnipro, 2018. P. 28

Baranets M.O., Shol H.N. The Phytotechnology of Iron-ore Dumps Revegetation by Creation of steady Plants Communities / Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International conf. (Dnipro, April 25–27, 2018). – Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”. – P. 39.

Красова О.О., Шоль Г.Н., Мазур А.Ю., Павленко А.О., Баранець М.О. Види Червоної книги України в гірничопромислових ландшафтах Кривбасу / Проблеми збереження та збагачення рослинного різноманіття в ботанічних садах і дендропарках: матер. всеукр. наук. конф. (24–26 жовтня 2018 р., м. Умань). – С. 177–181.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter