Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу / Укр. ботан. журн., 2016. – Т.73, №2. – С. 144–152. doi:10.15407/ukrbotj73.02.144

Шоль Г.Н. Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біолог. – 2016. – Вип. 71. – С. 96–10

1992 р.

1. Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в органах растений гороха / Тез. докл. конф. молодых ученых, Киев, 1992. – С.

1993 р.

1. Ткачук Е.С., Гуральчук Ж.З., Подрядский В.Г., Томчук Г.Н. Индуцируемая NO3- электрофизиологическая активность корней озимой пшеницы на ранних этапах развития / Тез. докл. ІІІ съезда Всерос. об-ва физиологов растений. – Санкт-Петербург, 1993. – С.          

2. Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Ткачук М.І., Ткачук К.С. Вплив Na+ на азотне живлення на ранніх етапах розвитку озимої пшениці / Тез. доп. ІІ з’їзду Укр. тов-ва фізіологів рослин. – К. 1993. – С.102.

1994 р.

1. Томчук Г.Н., Ткачук К.С. Компартментація NO3- в клітинах органів деяких сортів гороху в залежності від форми азотного живлення / Физиология и биохимия культурних растений. – 1994. – Т.26, №2. – С.155–159.

2. Ткачук Е.С., Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Бабич Г.А. Роль магния и цинка в регулировании поглощения и компатментации NO3- в клетках корня озимой пшеницы / Доклады Академии наук Украины. – 1994, №7. – С. 149–152.

1995 р.

1. Ткачук Е.С., Подрядский В.Г.,Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в клетках корней озимой пшеницы при разных уровнях азотного питання // Доклады Академии наук Украины. – 1995, №2. – С. 119–121.

1999 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров’ї / Вісник Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничий центр «Київський ун-т». – 1999. – Вип.2. – С. 12–13. 

2000 р.

1. Каталог растений Криворожского ботанического сада: справ. пособие // Л.И.Бойко, Е.В.Василенко, Л.В.Вечканова,...Г.Н.Шоль,... / Под ред. Гревцовой А.Т. – К.: Фітосоціоцентр. – 2000. – 164 с.                                                 

2. Шоль Г.Н. Деякі аспекти збереження рідкісних і зникаючих рослин на урбанізованих територіях / Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка. – 2000. – №1. – С. 55-57.    

2001 р.

1. Кучеревський В.В., Федоровський В.Д., Шоль Г.Н. Дослідження культигенного елементу урбанофлори Кривого Рогу / Науковий вісник: міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. – Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Укр.ДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 188–93.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Красова О.О. Редкие виды и растительные сообщества во флоре Апостоловского геоботанического района Причерноморской степной Провинции / Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. – Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (2830 марта 2001г., Тирасполь). – Тирасполь. – 2001. – С. 150152.                

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Аналіз флори природно-заповідного фонду міста Кривого Рогу / Фальцфейнівські читання. – Зб. наук. праць. – Херсон: Терра, 2001. – С. 92–95.

4. Шоль Г.Н. Структурно-порівняльний аналіз локальних флор північної частини Кривого Рогу / Мат-ли ХІ зїзду УБТ. – Харків, 2001. – С. 443.

2002 р.

1. Шоль Г.Н. Систематическая структура урбанофлоры г. Кривого Рога и ее раритетного элемента / Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира. – Тез. докл. Междунар. научн. конф., посвящ. 70-летию со дня основания ЦБС ( Минск 30-31 мая 2002 г.) – Минск. – 2002. – С. 313-315.              

2. Шоль Г.Н. Адвентивний елемент урбанофлори Кривого Рогу / Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях: Мат-ли наук. конф. молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 459-462.                                     

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. До вивчення урбанофлори Кривого Рогу / Проблеми екології та екологічної освіти: Мат-ли І міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг: вид-во “І.В.І.”. – 2002. – С. 86-89.         

4. Kucherevsky V.V., Shol G.N. Methodological aspects investigation of the floras in cities of the large ore mining regions / Anthropization and environment of rural settlements. Flora and Vegetation. – V International conference, 16-18 May 2002, Uzhgorod and Kostryno, Ukraine. – Kyiv: Phytosociocentre, 2002. – P. 45-46.

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Василенко О.В. Рід Glycyrrhiza L. в природі та в культурі на Дніпропетровщині / Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіт-тя: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2002. – С. 206–210.

2003 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. – Кривий Ріг: вид-во “І.В.І”. – 2003. – 52 с.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Красова О.О. Флористичні знахідки на території Правобережного степового Придніпровя / УБЖ, 2003. – Т. 60, №5. – С. 555–560.

3. Шоль Г.Н. Гербарій урбанофлори Кривого Рогу / Вісник Луганського Держ. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка: біологічні науки. – 2003, №11. – С.11–13.                                         

2004 р.

1. Шоль Г.Н. Флора Кривого Рогу: сучасний стан та созологічні аспекти / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип.36. – С.63–69

http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/36/2/11/11.pdf            

2. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Оцінка успішності інтродукції і культивування рідкісних і зникаючих рослин у Криворізькому ботанічному саду / Биолог. Вестник. – 2004. – Т. 8, №2. – С. 55–58.   

2005 р.

1. Енциклопедія Криворіжжя: 230-річчю з дня заснування присвячується. – У 2-х томах / Колектив авторів / Упорядник В.П.Бухтіяров. – Кривий Ріг: “ЯВВА”, 2005. – Т.1. – 704с. – Т. 2. – 816с.

2. Шоль Г.Н. Распределение адвентивного элемента урбанофлоры Кривого Рога по первичным ареалам / Современные направления деятельности ботанических садов и держателей ботанических коллекций по сохранению биоразнообразия растительного мира”. – Мат-лы Междунар. науч. конф. – Минск, 27–29 сентября 2005 г. – С. 232–234.

3. Шоль Г.Н. Екологічна оцінка трансформації флори міста Кривого Рогу в результаті урбанізації / Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища: Мат-ли міжнарод. наук. конф. (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005). – Кривий Ріг, 2005. – С. 398–401.                                                    

4. Шоль Г.Н. Натуралізація адвентивних видів різних типів мігроелементів в умовах Криворіжжя / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли міжнар. наук. конф. м.Донецьк, 6–8 вересня 2005 р.) – Донецьк: ТОВ“Лебідь”, 2005. – С. 106–108.

                                                                

2006 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Географічне поширення, насіннєва продуктивність та охорона роду Stipa L. у Правобережному степовому Придніпров'ї / Інтродукція рослин, 2006. – №3. – С. 3–6.                         

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Василенко О.В. Колекційні фонди відділу природної флори Криворізького ботанічного саду НАН України / Досягнення та проблеми інтродукції рослин в степовій зоні України. – Зб.тез доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Нова-Каховка, 18–20 жовтня 2006р.). – Херсон, 2006. – С.33–34.

2007 р.

1. Кучеревский В.В., Шоль Г.Н. Интродукция региональных видов рода Allium L. в Криворожский ботанический сад / Інтродукція рослин, 2007. – №2. – С. 30–33.

2. Шоль Г.Н. Аналіз флори кам'янистих відслонень у межах міста Кривий Ріг / Наукові записки Тернопільського нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – №3 (33). – С. 142–144.

3. Кучеревский В.В., Шоль Г.Н. Эколого-ценотические особенности произрастания Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. в Правобережном степном Приднепровье / Биологическое разнообразие. Интродукция растений. – Мат-лы IV Междунар. научн. конф. (Санкт-Петербург, 58 июня 2007 г.). – СПб. – 2007. – С. 592593.                          

4. Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Спонтанний рослинний покрив парків Кривого Рогу / Рослини та урбанізація. – Мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2007р). – Дніпропетровськ.: ТОВ ТВГ “Куніца” 2007. – С. 98–103.

2008 р.

1. Шоль Г.Н. Адвентивні види рослин (спонтанна фракція) у трав’янистому покриві Криворізького ботанічного саду / Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат-ли VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2008р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 212–214.   

2. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Спонтанне поширення інтродукованих видів деревних рослин у Криворізькому ботанічному саду / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008р.). – Донецьк, 2008. – С.584–586.

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Спонтанне поширення інтродукованих видів рослин у Криворізькому ботанічному саду та прилеглих територіях / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008р.). – Донецьк, 2008. – С.318–320.  

2009 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. – Кривий Ріг: “Видавничий дім”, 2009. – 71с.    

2. Кучеревський В.В., Ташев О.М., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Новий для України вид – Klasea bulgarica ( Acht.et Stoj.) Holub та його поширення в Європі / Укр. ботан. журн. – 2009. – Т.66, №6. – С. 825–832.        

3 Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Флористичне багатство ковилових степів у басейні річки Мокра Сура та його раритетна компонента / Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т.5, №3. – С. 406–415

4. Шоль Г.Н. Адвентивний вид Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook. f. ex A. Gray у Кривому Розі / Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. – Мат-ли V міжнар. наук.-практ. конф. (6-9 жовтня 2009р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2009. – С. 111-113.                                                              

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Використання рідкісних та зникаючих рослин колекції Криворізького ботанічного саду у міському озелененні / Інтродукція, селекція та захист рослин. – Мат-ли ІІ міжнар. наук. конф. (6-8 жовтня 2009р., м. Донецьк). – Донецьк, 2009. – Т.1. – С. 429-430.

6. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В., Сіренко Т.В. Місцезнаходження нового для України виду – Serratula bulgarica Acht.et Stoj. – у басейні р. Базавлук / V-і ботанічні читання пам’яті Й.К.Пачосько-го. – Мат-ли міжнар. наук. конф., 28 вересня –1 жовтня 2009р., м. Херсон. – Херсон, 2009. – С. 86.

7. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н. Біоморфологічна структура ковилових угруповань басейну річки Мокра Сура / V-і ботан. чит. пам’яті Й.К.Пачоського. – Мат-ли міжн. наук.конф., 28 вересня –1 жовтня 2009р., Херсон. – Херсон, 2009.–С.72–73.

8. Провоженко Т.А., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Біоморфологічна структура ковилових угруповань у басейні Базавлука / Інтродукція, селекція та захист рослин. – Мат-ли ІІ міжнар. наук. конф., 6-8 жовтня 2009р., м. Донецьк. – Донецьк, 2009.– Т.2. – С. 201–204.                         

2010 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Види Червоної книги України на Правобережному степовому Придніпров’ї та в культурі Криворізького ботанічного саду / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли Міжнар. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м Київ). – К.: Альтерпрес. – С.122–127.

2. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н., Сіренко Т.В. Созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів рослин ковилових угруповань Правобережного степового Придніпров’я / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках. – Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 75-річчю заснув. НБС ім. М.М.Гришка (15-17 вересня 2010р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 218–220.

3. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Види-інтродуценти у спонтанному рослинному покриві зелених насаджень північної частини Кривого Рогу / III відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 20 травня 2010 р.). – Зб. тез доп. (Відп. ред. М.Ф.Бойко). – Херсон: Айлант, 2010. – С.67.

       

2011 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Інвазійно активні інтродуценти як джерело можливого поповнення адвентивної фракції флори / Інтродукція рослин. – 2011. – №2. – С.3–11.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Гербарій Криворізького ботанічного саду НАН України /

Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М.Шиян – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 162–165.

3. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / Колектив авторів / За ред. А.П.Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.

4. Шоль Г.Н. Особливості біоморфологічної структури урбанофлори Кривого Рогу / Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки / Під ред.. І.О.Дудки та С.Я.Кондратюка. – Мат-ли Всеукр.наук. конф.(м. Київ, 6–8 квітня 2011 р.). – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного, 2011. – С.110–111.

            5. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Рідкісні та зникаючі види рослин родини Poaceae Barnhart. степової зони України / Каразінські природознавчі студії.– Мат-ли наук. конф. з міжнар. участю (1–4 лютого 2011р., м. Харків). – Харків: Харківський національний ун-т ім.. В.Н.Каразіна. – С.112–113.

            6. Шоль Г.Н, Провоженко Т.А. Флористичний аналіз спонтанного рослинного покриву парку ім. Суворова (м. Кривий Ріг) / Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф.Головчук та ін. – Тези доп. наук. конф. (23–24 березня 2011 р., м. Умань). – Умань, 2011. – С.174–176.

            7. Шоль Г.Н. Екологічна структура флори Кривого Рогу за відношенням до урбанізації / Флорологія та фітосозологія (Теоретичні та практичні аспекти флорології та фітосозології . – Зб. праць всеукр. наук. конф., присвяч. 90-річчю з дня заснув. Ботан. музею ( 22–23 листопада 2011 р., м. Київ). – Т.2. – К.: Фітон, 2011. – С.153–154.

            8. Кучеревський.В., Провоженко Т,А., Баранець М.О., Цуренков А.Д., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Регіональні списки рідкісних та зникаючих видів рослин як основа для їх збереження й відновлення in situ та ex situ / Современная биология растений. – Мат-лы Междунар. науч. конф. – Луганск, 20–24 июня 2011 г. – Луганськ. – С.34–36.

            9. Шоль Г.Н. Екологічна структура урбанофлори Кривого Рогу (за відношенням до природних чинників) / Современная биология растений. – Мат-лы Междунар. науч. конф. (20–24 июня 2011 г., г. Луганск). – Луганськ. – С.57–58.

            10. Шоль Г.Н. Інвазійна активність інтродуцентів у зелених насадженнях Кривого Рогу / Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини.– Мат-ли міжнар. наук. конф., присвяч. 215-ій річн. з дня заснув. націон. дендр. парку «Софіївка» (5–7 жовтня 2011р., м.Умань). – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.235–237.

           

2012 р.

1. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу // Наука та інновації. Науково-практичний журн.. – 2012. – Т.8, №5. – С. 79–86.

2. Провоженко Т.А., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Флоросозологічна різноманітність ковилових степів у басейні Інгульця // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – Т.14.– С. 478–483.

3. Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. на Правобережному степовому Придніпров’ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій) // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – Т.14. – С. 456–464.

4. Шоль Г.Н. Анализ адвентивной фракции урбанофлоры Кривого Рога (Украина) / Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: Мат-лы IV Междунар. науч. конф. / Под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева (Ижевск, 47 декабря 2012 г.). – М.- Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2012. – С. 236–239.

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Охоронювані види рослин флори басейну Висуні / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли ІІ Міжнар. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). – К.: ПАЛИВОДА А.В. – С.135–139.

6. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Теоретичні передумови і практичні заходи створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) у Криворізькому ботанічному саду / Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства. – Мат-ли наук. конф., присвяч.155-річчю від Дня народж. В.В.Пашкевича (15–16 березня 2012р., м. Умань). – Умань, 2012. – С.111–112.

2013р.

1. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н., Демина О.Н., Рогаль Л.Л. Редкий вид флоры восточной Европы Astragalus ponticus Pall.: особенности хорологии и эколого-ценотической приуроченности // Живые и биокосные системы. – 2013. – № 4; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-12.

2. Шоль Г.Н. Трансформация флоры степных экосистем города Кривой Рог (Украина) / Сохранение степных и полупустынных эко-систем Евразии: тезисы международ. конф. (Алматы, 13–14 марта 2013г.)/ Ред.С.Л.Скляренко, Н.П.Огарь, Т.Н.Дуйсебаева. – Алматы: АСБК, 2013. – С. 145.

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Acalypha australis L. та інші адвентивні види родини Euphorbiaceae Juss. в урболандшафтах Кривого Рогу / Рослини та урбанізація: Мат-ли третьої міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19–20 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2013. – С.54–57.

4. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Збереження фіторізноманіття степових екосистем у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій. – Мат-ли міжнарод. наук. конф. (Київ, 28–31 травня 2013р.) / Гол. ред. В.Г.Радченко. – К.: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С.31–33.

5. Кучеревский В.В., Демина О.Н., Шоль Г.Н., Сиренко Т.В., Рогаль Л.Л., Кондратенко Ю.В., Шмараева А.Н. Сохранение Astragalus ponticus Pall. в ботанических садах Украины и Российской Федерации // Ботанічні сади: проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття. – Мат-ли Всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 10–11 жовтня 2013р.). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 25–29.

2014 р.

1. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Анализ антропогенно трансформированных флор санитарно-защитной зоны Шимановского горнообогатительного комбината // Промислова ботаніка, 2014. – Вип.14. - С. 84-94.

2. Патент 95495 UA, МПК E21С 41/32 (2006.01); А01В 79/02 (2006.01). Спосіб рекультивації (озеленення) залізорудних відвалів / В.В.Кучеревський, О.В.Красноштан, Г.Н.Шоль, М.О.Баранець, Т.В.Сіренко: патентовласник – Державна установа «Криворізький ботанічний сад». – № u 2014 07654; заявл. 07.07.2014, публ. відом. 25.12.2014, Бюл. №24.

3. Шоль Г.Н. Флора гідроекосистем міста Кривий Ріг / Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (Зб. наук. ст.) / Гол. ред. В.В.Коніщук. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 2014. – С. 283–286.

4. Біологічна рекультивація відвалів Криворіжжя шляхом створення ковилово-кострицево-різнотравних угруповань (методичні рекомендації) / А.Ю.Мазур, В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко, А.О.Павленко. – Кривий Ріг: б.в., 2014. – 22 с.

5. Концепція створення колекції рідкісних, зникаючих, реліктових, ендемічних видів рослин України у Криворізькому ботанічному саду / В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко. – Кривий Ріг: б.в., 2014. – 24 с.

6. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Збереження видів роду Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) у Криворізькому ботанічному саду НАН України // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. – Мат-ли міжнарод. наук. конф. (20–24 травня 2014 р., м. Київ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171.

7. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Самовідновлення ковилових угруповань на відвалі колишнього Кочубеївського рудника // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12–15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 358–359.

8. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Оценка современного состояния флоры санитарно-защитной зоны проектируемого Шимановского ГОКа (Днепропетровская область) // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12–15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 78–80

9. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Охорона видів родини Fabaceae Lindl. флори України у колекціях Криворізького ботанічного саду // Флорологія та фітосозологія.– Т.3–4. – (Зб. праць міжнарод. наук. конф. Теоретичні та практичні засади вивчення і збереження рідкісних видів рослин ). – К: Фітон, 2014. – С. 282–287.

10. Шоль Г.Н. Характеристика адвентивної фракції спонтанного елементу флори зелених насаджень міста Кривий Ріг / Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мис-тецтво формування ландшафту. – Мат-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (4–6 червня 2014, м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 112–116.

11. Шоль Г.Н. Доповнення до флори міста Кривий Ріг / VI Ботанічні читання пам’яті Й.К.Пачоського. Зб. тез доп. міжнарод. наук. конф. (Херсон, 19–22 травня 2014р.) / Відп. ред. М.Ф.Бойко. – Херсон: Айлант, 2014. – С.50–51.

12. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Збереження фіторізноманіття степових екосистем ex situ у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Сохранение биоразнообразия и интродукция растений (к 210-летию ботан. сада ХНУ им. В.Н.Каразина). – Мат-лы междунар. научн. конф. (Харьков, 8–11 сентября 2014 г.). – Харьков: ФЛП Тарасенко В.П., 2014. – С.112–117.

           

2015 р.

1. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Красноштан О.В. Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань // Наука та інновації. – 2015. – Т.11, №4. – С.41–52. (http://dx.doi.org/10.15407/scin11.04.041)

2. Шоль Г.Н. Успішність інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин різних типів ареалів у Криворізький ботанічний сад / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Мат-ли другої міжнарод. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька обл.). – Чернівці: Друк-Арт, 2015. – С.478–481.

3. Шоль Г.Н. Спонтанний видовий склад зелених насаджень південної частини Кривого Рогу та інвазійна активність інтродуцентів / VI-й відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (м. Херсон – Лазурне, 19 травня 2015 р.). Зб. тез доп. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 136–139.

4. Шоль Г.Н. Охорона видів родини Hyacinthaceae Batsch. флори України в колекціях Криворізького ботанічного саду / Актуальні проблеми дослідження довкілля: Зб. наук. пр. (за мат-ми VI Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч.150-річчю з дня народж. акад. Г.М.Висоцького (м.Суми, 20–23 травня 2015 р.). Т. 1. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.124–128.

5. Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сищикова О.В. Genista scythica Pacz. на Криворіжжі: нова знахідка та збереження в культурі / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках. – Мат-ли міжнарод. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснув. Націон. ботан. саду ім. М.М.Гришка (15–17 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С.274–275.

6. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Сіренко Т.В. Рекультивація (озеленення) залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих угруповань / Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. –Зб. наук. пр. за результ. роботи ІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. (19 червня 2015 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – С.201–202.

2016 р.

1. Шоль Г.Н. Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біолог. – 2016. – Вип. 71. – С. 96–106.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/4156/4194

2. Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу / Укр. ботан. журн., 2016. – Т.73, №2. – С. 144–152. doi:10.15407/ukrbotj73.02.144

3. Кучеревський В.В., Сіренко Т.В., Баранець М.О., Шоль Г.Н. Хорологічні, еколого-ценотичні, біоморфологічні та популяційні дослідження Astragalus ponticus Pall. на Дніпропетровщині / Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип.26.3. – С. 105–112.

4. Шоль Г.Н. Тенденції розвитку урбанофлори під впливом адвентивної складової / Біогеоценологічні основи оптимізації степових ландшафтів іїх фіторекультивація: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг), присвяч.100-річчю від дня народж. д.б.н., проф. І.А.Добровольського. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О. – 2016. – С. 129–132.

5. Шоль Г.Н. Види Червоної книги України в урбанофлорі Кривого Рогу / Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. – Мат-ли IV міжнарод. конф. (16–20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – С.161–162.

2017 р.

1. Шоль Г.Н. Раритетна складова урбанофлори Кривого Рогу та шляхи її збереження / Чорноморськ. бот. ж. – 2017. – Т.13, №1. – С.108–118. doi:10.14255/2308-9628/17.131/9.

2. Шоль Г.Н., Баранець М.О. Проектований заказник «Балка Демурина» в системі Інгулецького регіонального екокоридору // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.2. – К., 2017. – С.15–17

3. Баранець М.О., Шоль Г.Н. Нові місцезнаходження видів, включених до Червоної книги України, у басейні річки Інгулець // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.1. – К., 2017. – С.298–302.

4. Шоль Г.Н. Спонтанна дендрофлора парку «Веселі Терни» (м. Кривий Ріг) / Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту (до 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство»). – Тези доп. учасників ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 25-26 травня 2017 р.).Біла Церква , 2017. – С.152–154.

5. Шоль Г.Н. Спонтанний елемент рослинного покриву парку «Північний» (м. Кривий Ріг) // Матер. XIV з’їзду Укр. ботан. тов-ва (25–26 квітня 2017 р., м. Київ). – К., 2017. – С.214.

2018 рік

1. Шоль Г.Н. Оцінка успішності інтродукції рідкісних та зникаючих видів рослин у Криворізький ботанічний сад НАН України / Інтродукція рослин. – 2018. – № 2. – С. 20–27.

https://www.plantintroduction.kiev.ua/pdf/18/2/introd-2018-18-2.pdf

2. Шоль Г.Н. История изучения урбанофлоры города Кривой Рог (Украина) / Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. – Т. 27, № 4(2). С. 129–136. doi: 10.24411/2073-1035-2018-10154

3. Шоль Г.Н. Інтродукція рідкісних і зникаючих видів родини PoaceaeBarnhart. як один із способів збереження їх ex situ / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., м. Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С.155–158.

4. Шоль Г.Н. Охорона видів родини Iridaceae Juss. флори України в колекціях Криворізького ботанічного саду / Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинногосвіту: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (23–25 квітня 2018 р., м. Київ). – К. Вид-во Ліра-К, 2018. – С.135–137.

5. Baranets M.O., Shol H.N. The Phytotechnology of Iron-ore Dumps Revegetation by Creation of steady Plants Communities / Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International conf. (Dnipro, April 25–27, 2018). – Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”. – P. 39.

6. Шоль Г.Н. Потенційно інвазійні адвентивні види в урбанофлорі Кривого Рогу / Рослини та урбанізація: матер. VІІ Між народ. наук.-практ. конф. (3 березня 2018 р., м. Дніпро). – С. 29–31.

7. Шоль Г.Н. Підсумки інтродукції рідкісних та зникаючих видів рослин різних екоморф у Криворізький ботанічний сад НАН України / Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках: матер. Х міжнарод. наук. конф. (12-15 червня 2018 р., м. Київ). – Кам’янець-Подільський: ФОП «Сисин О.В.», 2018. –С. 342–346.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ д.б.н., професора КОРШИКОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА директора Криворізького ботанічного саду НАН України

1. Коршиков И.И., Тарабрин В.П. Аккумуляция фенольных загрязнителей в растениях // Укр. ботан. общество: Тез. докл. VII съезда. - К.: Наук. думка, 1982. - С. 463-464.
2. Коршиков И.И., Терлыга Н.С., Мазур А.Е. Сравнительный анализ генетической изменчивости интродукционных насаждений и природных популяций Pinus pallasiana D. Don. // Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира: Тез. докл. междунар. научн. конференции, посвященной 70-лет. со дня основания ЦБС, 30-31 мая 2002 г. - Минск - 2002. - С.139-140.
3. Коршиков И.И., Бычков С.А. Содержание тяжелых металлов в хвое сосны крымской в насаждениях Крыма и техногенно загрязненных территорий Приазовья // Екологія та ноосферологія. - 2003. - Т. 13, № 1-2. - С. 41-45.
4. Коршиков І.І., Гнатів П.С. Урботехногенне середовище як інтегральний чинник пристосування рослин // Промышленная ботаника. - 2003. - Вып. 3. - С. 78-82.
5. Коршиков И.И., Мудрик Е.А. Временная генетическая гетерогенность семенного потомства в изолированной популяции Pinus sylvestris var cretacea Kalenicz. ex Kom. в Донбассе. – Цитология и генетика, 2006. – Т.40, №3. – С.17-23.
6. Гнатів П.С., Коршиков І.І. Накопичення важких металів в ґрунті та зольність листків деревних рослин насаджень міста Львова // Промышленная ботаника. - 2006. - Вып. 6. - С. 28-34.
7. Коршиков І.І., Терлига Н.С., Великоридько Т.І., Бичков С.А., Чемеріс О.В. Визначення філогенетичних взаємозв’язків між Pinus pallasiana D. Donі Pinus nigra Arnold var. Аustriaca Hossза їх морфологічною та алозимною мінливістю. Промышленная ботаника. – 2006. - Вып. 6.-С. 180-186.
8. Коршиков І.І., Мудрик О.А. Патент 15153 А UA, МПК А01Н 01/04, A01G23/00. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни крейдяної.№ 2005 12328; Заявл. 21.12.05; Опубл. 15.06.06. - Бюл. 6. - 8 с.
9. Виноградова Е.Н., Коршиков И.И. Устойчивость к меди in vitro пероксидазы листьев Populus deltoides из насажденийметаллургических производств Донбасса.Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Біологія. Екологія. - 2006.- Вип. 14, № 3/1 - С. 30-35.
10. Красноштан О.В., Терлига Н.С., Мазур А.Ю., Коршиков І.І. Патент. Спосіб озеленення залізорудних відвалів Криворіжжя двома видами сосен // Пат. 17262 AUA, МПК А01В 79/00. замовник та патентовласник Криворізький ботан. сад НАН України. - № 2006 03418; заявл. 29.03.06; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. - 12 с
11. Ліснічук А.М. Коршиков І.І. Природне відновлення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в реліктових популяціях та штучних деревостанах Кременецького горбогір'я та Малого Полісся.Наук. запис. Тернопільського нац. пед. ун-ту Сер.: Біологія. - 2008. - № 2 (36). - С.83-89.
12. Mudrik Е.А., Politov D.V., PirkoYa.V., PirkoN.N. Korshikov I.I. Genetic variation of Pinus cembra L. of the Ukrainian Carpathians by microsatellite loci.IUFRO Working Party 2.02.15 "Breeding and Selection of Five-Needle Pines" (Yangyang, Korea, 22-26 September 2008). - 2008. - P. 77-78.
13. Коршиков И.И., Николаева А.В., Иваничко Т.А., Репецкая А.И. Аллозимный полиморфизм можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Горном Крыму // Доповіді НАН України. – 2009г. - № 12. - С. 175-179.
14. Коршиков И.И., Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Спосіб термостресової стимуляції коренеутворення стеблових живців для прискореного розмноження декоративних деревно- кущових листяних рослин.Пат. 42241 UA, МПК A01G7/00. № u2009 01050; Деклараційний патент на корисну модель. Заявл. 10.02.09; Опубл. 25.06.09. - Бюл. 12.
15. Медведкова І.І., Дятлов В.В., Попова Н.О., Коршиков И.И., Композиційний склад для покриття тепличних томатів.Пат. 52111 UА, МПК А23В 7/00. Деклараційний патент на корисну модель. № u 2010 02541; Заявл. 09.03.10; Опубл. 10.08.10. - Бюл. 15.
16. Коршиков И.И., Макогон И.В. Генетические особенности неравноценных по стабильности формирования урожая шишек деревьев ели европейской. Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. - 2010. - Т. 8, № 2. - С. 238-242.
17. Коршиков И.И., Горлова E.M., Подгорный Д.Ю. Генетический полиморфизм сосновых в Горном Крыму. Сохранение лесных генетических ресурсов Сибири: матер. 3-го междунар. совещ. (23-29 августа 2011 г., Красноярск, Россия). - Учр. РАН ин- т леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. - Красноярск, 2011.-С. 77-78.
18. Коршиков И.И., Калафат Л.А., Пирко Я.В. Популяционно-генетическая изменчивость сосны обыкновенной в пределах ареала в Украине. Сохранение лесных генетических ресурсов Сибири: матер. 3-го междунар. совещ. (23-29 августа 2011 г., Красноярск, Россия). - Учр. РАН Ин- т леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. - Красноярск, 2011. – С. 78-79.
19. Ткачева Ю.А., Коршиков И.И. Цитогенетические показатели ели европейской в природных популяциях и интродукционном насаждении // Сохранение лесных генетических ресурсов Сибири: матер. 3-го междунар. совещ. (Красноярск, Россия, 23-29 августа 2011 г.). - Учр. РАН ин-тут леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. - Красноярск, 2011. - С. 150-151.
20. Коршиков И.И., Виноградова Е.Н. Изменение сопряженности физиолого-биохимических параметров в листьях древесных растений при техногенном загрязнении среды // Физиология растений - фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий: VII Съезд об-ва физиологов растений России: междунар. конф. (Нижний Новгород, Россия, 4-10 июля 2011 г.). - Нижний Новгород, 2011. - С. 361-362.
21. Коршиков І.І., Мудрик О.А., Пірко Я.В., Пірко Н.М. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни кедрової європейської. Пат. 65366, МПК (2011.01) А01Н 1/00, A01G 23/00. Деклараційний патент на корисну модель- № u 2011 03037; Заявл. 15.03.2011; Опубл. 12.12.2011. - Бюл. 238.
22. Коршиков І.І., Демкович А. Є. Спосіб генетичного відбору за ізоферментними локусами в природних популяціях та штучних насадженнях сосни звичайної рослин з підвищеною стійкістю до кореневою губки: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 69048 UA, МПК А01Н 1/00, A01G 23/00. Деклараційний патент на корисну модель - № u 2011 09269; заявл. 25.07.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
23. Николаева А.В., Коршиков И.И. Популяционно-генетический полиморфизм можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Горном Крыму // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: зб. наук, праць IX з’їзду УГТіС. - Київ. - 2012. - Т. 3. - С. 148-153.
24. Коршиков И.И., Красноштан О.В., Пастернак Г.А. Видовое разнообразие древесных растений на промышленных отвалах степной зоны Украины // Вісн. Дніпропетр. держ. аграрного ун-ту. - 2012. - № 2. - С. 24-28.
25. Коршиков І.І., Ніколаева O.B. Прогноз підтримки популяційно-генетичного різноманіття ялівцю високого у Гірському Криму.Донецьк: «Цифрова типографія», 2013 - 29 с.
26. Коршиков И.И., Демкович A.E., Макогон И.В., Калафат Л.А., Багдасарова А.Р. Изменчивость плюсовых деревьев сосны обыкновенной по изоферментным и микросателлитным локусам // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. - К.: Логос, 2013. - Т. 13. - С. 202-206.

27. Коршиков І.І., Калафат Л.О. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни Коха: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 79444 СТА, МПК (2013.01), А01Н 1/04 (2006.01), А01G 23/00. - № u 2012 11330. Заявл. 01.10.2012; Опубл. 25.04.13. - Бюл. 8.

28. Коршиков І.І., Пастернак Г.О. Спосіб сприяння природному відновленню сосни звичайної на крейдяних відвалах та кар’єрах содового виробництва Донецької області: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 80588 ИА, МПК, Е21С 41/32 (2006.01), А01G 23/02 (2006.01). - № u 2012 12263; Заявл. 26.10.2012; Опубл. 10.06.13. - Бюл. 11.
29. Коршиков І.І. Калафат Л.О., Демкович А.Є. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з підвищеною гетерозиготністю насіння у природних популяціях сосни Станкевича: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 81558 СТА, МПК (2013.01), А01Н 1/04 (2006/01), А01G 23/00. - № u 2012 12909; Заявл. 13.11.2012; Опубл. 10.07.13. - Бюл. 13.
30. Демкович А.Е., Коршиков И.И., Макогон И.В. Полиморфизм дуба черешчатого (Quercus robur L.) на Донецком кряже по микросателлитным локусам // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. НАН України. - К.: УТГіС ім. М.І. Вавілова, 2014. - Т. 14. - С. 17-21.
31. Коршиков И.И., Мильчевская Я.Г., Ткачева Ю.А., Лаптева Е.В., Ядерно-ядрышковая изменчивость семенного потомства сосны меловой урожаев разных лет заповедника «Меловая флора» // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. НАН України. - К.: УТГіС ім. М.І. Вавілова, 2014. - Т. 15.-С. 196-200.
32. Демкович А.Е., Коршиков И.И., Политов Д.В., Мудрик Е.А., Лось С.А. Генетическая изменчивость плюсовых деревьев Pinus sylvestris L. и их семенного потомства по микросателлитным локусам. – Физиология растений и генетика, 2014. – Вып. 46, №5. – С. 395-405.
33. Коршиков І.І., Ніколаєва О.В. Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Juniperus excelsа (Cupressaceae) // Укр. ботан. журн. - 2014. - Т. 71, № 4. - С. 429- 434. .
34. Багдасарова А.Р., Коршиков И.И., Калафат Л.А., Привалихин С.Н., Пирко Н.Н., Постовойтова А.С., Пирко Я.В. Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев Pinus pallasiana D. Don, различающихся по диаметру ствола // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Т. 17. - С. 22-26.
35. Bagdasarova A., Korshikov I., Privalikhin S., Kalafat L., Pirko Ya. Genetic traits in Pinus pallasiana D. Don trees with differences in radial growth in the plantations of southeast of Ukraine// Journal of botany. - 2015. - Vol. 7, № 2 (11). - P. 5-10.
36. Виноградова Е.Н., Коршиков И.И. Генотипические особенности различающихся по устойчивости к эмиссиям автотранспорта деревьев Acer platanoides L. в насаждениях вдоль городской автомагистрали // Вестник Удмурского университета Серия: Биология. Науки о Земле. - 2015. - Т. 25. - Вып. 1. - С. 7-14.
37. Слєпих О.О., Коршиков І.І. Мінливість дуба черешчатого (Quercus robur L.) за фенотипічними ознаками листя у степовій зоні України // Вісник Одеського Національного університету. Серія: Біологія. - Т. 20. - Вип. 2 (37), 2015. - С. 31-41.
38. Коршиков І.І., Красноштан О.В. Спосіб використання обліпихи крушиновидної для рекультивації залізорудних відвалів Криворіжжя: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 103027 UA, МПК (2015.01) A01C 14/00. № u 2015 06263; Заявл. 24.06.2015; Опубл. 25.11.15. – Бюл. 22.
39. Коршиков І.І., Данильчук Н.М., Красноштан О.В. Спосіб використання тополі білої для рекультивації залізорудних відвалів Криворіжжя: Деклараційний патент на корисну модель. Пат. 107061 UA, МПК (2016.01) A01G 25/00. № u 2015 08884; Заявл. 15.09.2015; Опубл. 25.05.16. – Бюл. 10.
40. Коршиков И.И., Николаева А.В., Кузнецов М.Е. Изменчивость и жизнеспособность популяции можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) на Карадаге // 100 лет Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского: сборникнаучных трудов. - Симферополь: Н.Оріанда, 2015. - С. 233-240.
41. Слепых А.А., Коршиков И.И. Анализ виталитетной, возрастной структуры и относительной продуктивности изолированных районов местопроизрастаний дуба черешчатого (Quercus robur L.) в Донецкой области. – Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2016. - Т. 21, № 2(39). – С. 61-75.
42. Багдасарова А.Р., Коршиков И.И., Калафат Л.А., Привалихин С.Н., Пирко Н.Н., Пастухова Н.Л., Пирко Я.В. Связь уровня гетерозиготности и параметров роста у Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz ex Com. заповедника «Меловая флора». – Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016 . – Т. 19. – С.14-18.
43. Коршиков І.І., Петрушкевич Ю.М. Життєздатність Betula pendula Roth. в урбосистемі м. Кривого Рогу // Інтродукція рослин. - 2017, № 1. - С. 28–35.
44. Коршиков І.І., Гусейнова Е.Р. Життєздатність Picea abies (L.) Karst. у насадженнях м. Кривого Рогу (степова зона України // Інтродукція рослин. - 2017, № 2. - С. 60-67.
45. Шевчук Н.Ю., Коршиков І.І., Гусейнова Е.Р., Петрушкевич Ю.М., Красноштан О.В. Розповсюдженість та життєздатність видів роду Pinus L. в насадженнях м. Кривий Ріг // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. - 2017. – С. 10-17.
46. Павленко А.О., Красова О.О.,Коршиков І.І. Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної частини Криворіжжя // Укр. ботан. журн. - 2017, 74 (4). - С. 360-372.
47. Гусейнова Е.Р., Коршиков І.І. Характеристика пилку Picea abies (L.) Karst.в насадженнях Криворіжжя // Інтродукція рослин. - 2017. - № 4 (76). - С. 56-62.
48. Коршиков І.І., Бондаренко І.О., Красова О.О., Спосіб використання очитка скельного та очитка їдкого для рекультивації залізо рудних відвалів Криворіжжя: деклараційний па-тент на корисну модель. Пат.115519 UA, МПК (2017.01)A01C 7/00.№ u2016 08211; Заявл. 25.07.2016; Опубл. 25.04.2017– Бюл.№ 8.
49. Коршиков І.І. Красноштан О. В. Спосіб використання куничника наземного в рекультивації залізорудних відвалів Криворіжжя Пат.116738 UA, МПК (2017.01) A01В 79/00. № u 2016 08426; Заявл. 01.08.2016; Опубл. 12.06.2017 – Бюл. № 11.
50. Коршиков І.І. Баранець О.М. Спосіб використання гісопу лікарського в рекультивації залізорудних відвалів Криворіжжя Пат.116740 UA, МПК (2017.01) A01В 79/00. № u 2016 08541; Заявл. 03.08.2016; Опубл. 12.06.2017 – Бюл. № 11.
51. Коршиков І.І., Шевчук Н.Ю. Красноштан О.В. Розповсюдженість і стійкість видів роду Pinus L. у насадженнях міста Кривий Ріг // Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. До 10-річчя відкриття 7 напряму підготовки: «Лісове та садово-паркове господарство», (25-26 травня 2017 р.). - Біла Церква, 2017. - С. 78-80.
52. Korshikov, O. Krasnoshtan, M. Baranets, O. Krasova, L. Boyko. Using plants for greening of tailing ponds of iron ore combines of Kryvyi Rih area. International Conference «Applied Biotechnology in Mining» - Dnipro, 2018.
53. Korshikov, O. Krasnoshtan. Greening practice in overburden rock dumps of the iron ore Quarries in Kryvyi Rih. International Conference. «Applied Biotechnology in Mining» - Dnipro, 2018.
54. Коршиков І.І., Мазур А.Ю., Бойко Л.І., Юхименко Ю.С., Красноштан О.В., Данильчук Н.М., Лаптєва О.В. Інтродукційний потенціал хвойних в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького ботанічного саду НАН України // Scientific Journal «Science Rise: Biological Science» (Науковий журнал «Науковий підйом: біологічна наука», Nauchnyy zhurnal «Nauchnyy pod’yem: biologicheskaya nauka»). - 2018 - № 1 (10). - Р. 20-25
55. Коршиков І.І., Бойко Л.І., Красноштан О. В., Суслова О. П., Мазур А. Ю. Різноманітність та життєздатність деревних видів вуличних насаджень м. Кривий Ріг. - ScienceRise: Biological Science, 2018. – Вип. 3 (12). – С.18-23.
56. Чипиляк Т.Ф., Коршиков І. І., Лещенюк О. М., Лінкевич О. О. Хризантема дрібноквіткова в ландшафтних композиціях на Криворіжжі // Науковий вісник НЛТУ України, 2018, Т. 28, № 3. – С. 57-61.