Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу / Укр. ботан. журн., 2016. – Т.73, №2. – С. 144–152. doi:10.15407/ukrbotj73.02.144

Шоль Г.Н. Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біолог. – 2016. – Вип. 71. – С. 96–10

1992 р.

1. Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в органах растений гороха / Тез. докл. конф. молодых ученых, Киев, 1992. – С.

1993 р.

1. Ткачук Е.С., Гуральчук Ж.З., Подрядский В.Г., Томчук Г.Н. Индуцируемая NO3- электрофизиологическая активность корней озимой пшеницы на ранних этапах развития / Тез. докл. ІІІ съезда Всерос. об-ва физиологов растений. – Санкт-Петербург, 1993. – С.          

2. Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Ткачук М.І., Ткачук К.С. Вплив Na+ на азотне живлення на ранніх етапах розвитку озимої пшениці / Тез. доп. ІІ з’їзду Укр. тов-ва фізіологів рослин. – К. 1993. – С.102.

1994 р.

1. Томчук Г.Н., Ткачук К.С. Компартментація NO3- в клітинах органів деяких сортів гороху в залежності від форми азотного живлення / Физиология и биохимия культурних растений. – 1994. – Т.26, №2. – С.155–159.

2. Ткачук Е.С., Томчук Г.Н., Савченко Н.П., Бабич Г.А. Роль магния и цинка в регулировании поглощения и компатментации NO3- в клетках корня озимой пшеницы / Доклады Академии наук Украины. – 1994, №7. – С. 149–152.

1995 р.

1. Ткачук Е.С., Подрядский В.Г.,Томчук Г.Н. Компартментация NO3- в клетках корней озимой пшеницы при разных уровнях азотного питання // Доклады Академии наук Украины. – 1995, №2. – С. 119–121.

1999 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Результати вивчення астрагалу шерстистоквіткового на Правобережному степовому Придніпров’ї / Вісник Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Видавничий центр «Київський ун-т». – 1999. – Вип.2. – С. 12–13. 

2000 р.

1. Каталог растений Криворожского ботанического сада: справ. пособие // Л.И.Бойко, Е.В.Василенко, Л.В.Вечканова,...Г.Н.Шоль,... / Под ред. Гревцовой А.Т. – К.: Фітосоціоцентр. – 2000. – 164 с.                                                 

2. Шоль Г.Н. Деякі аспекти збереження рідкісних і зникаючих рослин на урбанізованих територіях / Інтродукція рослин. – К.: Наук. думка. – 2000. – №1. – С. 55-57.    

2001 р.

1. Кучеревський В.В., Федоровський В.Д., Шоль Г.Н. Дослідження культигенного елементу урбанофлори Кривого Рогу / Науковий вісник: міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. – Зб. наук.-техн. праць. – Львів: Укр.ДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 188–93.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Красова О.О. Редкие виды и растительные сообщества во флоре Апостоловского геоботанического района Причерноморской степной Провинции / Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. – Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (2830 марта 2001г., Тирасполь). – Тирасполь. – 2001. – С. 150152.                

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Аналіз флори природно-заповідного фонду міста Кривого Рогу / Фальцфейнівські читання. – Зб. наук. праць. – Херсон: Терра, 2001. – С. 92–95.

4. Шоль Г.Н. Структурно-порівняльний аналіз локальних флор північної частини Кривого Рогу / Мат-ли ХІ зїзду УБТ. – Харків, 2001. – С. 443.

2002 р.

1. Шоль Г.Н. Систематическая структура урбанофлоры г. Кривого Рога и ее раритетного элемента / Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, использования биологического разнообразия растительного мира. – Тез. докл. Междунар. научн. конф., посвящ. 70-летию со дня основания ЦБС ( Минск 30-31 мая 2002 г.) – Минск. – 2002. – С. 313-315.              

2. Шоль Г.Н. Адвентивний елемент урбанофлори Кривого Рогу / Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях: Мат-ли наук. конф. молодих вчених (Кривий Ріг, 13-16 травня 2002 р.). – Кривий Ріг, 2002. – С. 459-462.                                     

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. До вивчення урбанофлори Кривого Рогу / Проблеми екології та екологічної освіти: Мат-ли І міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг: вид-во “І.В.І.”. – 2002. – С. 86-89.         

4. Kucherevsky V.V., Shol G.N. Methodological aspects investigation of the floras in cities of the large ore mining regions / Anthropization and environment of rural settlements. Flora and Vegetation. – V International conference, 16-18 May 2002, Uzhgorod and Kostryno, Ukraine. – Kyiv: Phytosociocentre, 2002. – P. 45-46.

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Василенко О.В. Рід Glycyrrhiza L. в природі та в культурі на Дніпропетровщині / Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіт-тя: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2002. – С. 206–210.

2003 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. – Кривий Ріг: вид-во “І.В.І”. – 2003. – 52 с.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Красова О.О. Флористичні знахідки на території Правобережного степового Придніпровя / УБЖ, 2003. – Т. 60, №5. – С. 555–560.

3. Шоль Г.Н. Гербарій урбанофлори Кривого Рогу / Вісник Луганського Держ. пед. ун-ту ім. Т.Шевченка: біологічні науки. – 2003, №11. – С.11–13.                                         

2004 р.

1. Шоль Г.Н. Флора Кривого Рогу: сучасний стан та созологічні аспекти / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип.36. – С.63–69

http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/36/2/11/11.pdf            

2. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Оцінка успішності інтродукції і культивування рідкісних і зникаючих рослин у Криворізькому ботанічному саду / Биолог. Вестник. – 2004. – Т. 8, №2. – С. 55–58.   

2005 р.

1. Енциклопедія Криворіжжя: 230-річчю з дня заснування присвячується. – У 2-х томах / Колектив авторів / Упорядник В.П.Бухтіяров. – Кривий Ріг: “ЯВВА”, 2005. – Т.1. – 704с. – Т. 2. – 816с.

2. Шоль Г.Н. Распределение адвентивного элемента урбанофлоры Кривого Рога по первичным ареалам / Современные направления деятельности ботанических садов и держателей ботанических коллекций по сохранению биоразнообразия растительного мира”. – Мат-лы Междунар. науч. конф. – Минск, 27–29 сентября 2005 г. – С. 232–234.

3. Шоль Г.Н. Екологічна оцінка трансформації флори міста Кривого Рогу в результаті урбанізації / Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища: Мат-ли міжнарод. наук. конф. (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005). – Кривий Ріг, 2005. – С. 398–401.                                                    

4. Шоль Г.Н. Натуралізація адвентивних видів різних типів мігроелементів в умовах Криворіжжя / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли міжнар. наук. конф. м.Донецьк, 6–8 вересня 2005 р.) – Донецьк: ТОВ“Лебідь”, 2005. – С. 106–108.

                                                                

2006 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Географічне поширення, насіннєва продуктивність та охорона роду Stipa L. у Правобережному степовому Придніпров'ї / Інтродукція рослин, 2006. – №3. – С. 3–6.                         

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Василенко О.В. Колекційні фонди відділу природної флори Криворізького ботанічного саду НАН України / Досягнення та проблеми інтродукції рослин в степовій зоні України. – Зб.тез доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (Нова-Каховка, 18–20 жовтня 2006р.). – Херсон, 2006. – С.33–34.

2007 р.

1. Кучеревский В.В., Шоль Г.Н. Интродукция региональных видов рода Allium L. в Криворожский ботанический сад / Інтродукція рослин, 2007. – №2. – С. 30–33.

2. Шоль Г.Н. Аналіз флори кам'янистих відслонень у межах міста Кривий Ріг / Наукові записки Тернопільського нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – 2007. – №3 (33). – С. 142–144.

3. Кучеревский В.В., Шоль Г.Н. Эколого-ценотические особенности произрастания Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. в Правобережном степном Приднепровье / Биологическое разнообразие. Интродукция растений. – Мат-лы IV Междунар. научн. конф. (Санкт-Петербург, 58 июня 2007 г.). – СПб. – 2007. – С. 592593.                          

4. Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Спонтанний рослинний покрив парків Кривого Рогу / Рослини та урбанізація. – Мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2007р). – Дніпропетровськ.: ТОВ ТВГ “Куніца” 2007. – С. 98–103.

2008 р.

1. Шоль Г.Н. Адвентивні види рослин (спонтанна фракція) у трав’янистому покриві Криворізького ботанічного саду / Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат-ли VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2008р., Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. – С. 212–214.   

2. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Спонтанне поширення інтродукованих видів деревних рослин у Криворізькому ботанічному саду / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008р.). – Донецьк, 2008. – С.584–586.

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Спонтанне поширення інтродукованих видів рослин у Криворізькому ботанічному саду та прилеглих територіях / Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 7–9 жовтня 2008р.). – Донецьк, 2008. – С.318–320.  

2009 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований список урбанофлори Кривого Рогу. – Кривий Ріг: “Видавничий дім”, 2009. – 71с.    

2. Кучеревський В.В., Ташев О.М., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Новий для України вид – Klasea bulgarica ( Acht.et Stoj.) Holub та його поширення в Європі / Укр. ботан. журн. – 2009. – Т.66, №6. – С. 825–832.        

3 Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Флористичне багатство ковилових степів у басейні річки Мокра Сура та його раритетна компонента / Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т.5, №3. – С. 406–415

4. Шоль Г.Н. Адвентивний вид Verbesina encelioides (Cav.) Benth. et Hook. f. ex A. Gray у Кривому Розі / Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. – Мат-ли V міжнар. наук.-практ. конф. (6-9 жовтня 2009р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2009. – С. 111-113.                                                              

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Використання рідкісних та зникаючих рослин колекції Криворізького ботанічного саду у міському озелененні / Інтродукція, селекція та захист рослин. – Мат-ли ІІ міжнар. наук. конф. (6-8 жовтня 2009р., м. Донецьк). – Донецьк, 2009. – Т.1. – С. 429-430.

6. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В., Сіренко Т.В. Місцезнаходження нового для України виду – Serratula bulgarica Acht.et Stoj. – у басейні р. Базавлук / V-і ботанічні читання пам’яті Й.К.Пачосько-го. – Мат-ли міжнар. наук. конф., 28 вересня –1 жовтня 2009р., м. Херсон. – Херсон, 2009. – С. 86.

7. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н. Біоморфологічна структура ковилових угруповань басейну річки Мокра Сура / V-і ботан. чит. пам’яті Й.К.Пачоського. – Мат-ли міжн. наук.конф., 28 вересня –1 жовтня 2009р., Херсон. – Херсон, 2009.–С.72–73.

8. Провоженко Т.А., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Біоморфологічна структура ковилових угруповань у басейні Базавлука / Інтродукція, селекція та захист рослин. – Мат-ли ІІ міжнар. наук. конф., 6-8 жовтня 2009р., м. Донецьк. – Донецьк, 2009.– Т.2. – С. 201–204.                         

2010 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Види Червоної книги України на Правобережному степовому Придніпров’ї та в культурі Криворізького ботанічного саду / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли Міжнар. конф. (11-15 жовтня 2010 р., м Київ). – К.: Альтерпрес. – С.122–127.

2. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Шоль Г.Н., Сіренко Т.В. Созологічна оцінка рідкісних та зникаючих видів рослин ковилових угруповань Правобережного степового Придніпров’я / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках. – Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 75-річчю заснув. НБС ім. М.М.Гришка (15-17 вересня 2010р., м. Київ). – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 218–220.

3. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Види-інтродуценти у спонтанному рослинному покриві зелених насаджень північної частини Кривого Рогу / III відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 20 травня 2010 р.). – Зб. тез доп. (Відп. ред. М.Ф.Бойко). – Херсон: Айлант, 2010. – С.67.

       

2011 р.

1. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Інвазійно активні інтродуценти як джерело можливого поповнення адвентивної фракції флори / Інтродукція рослин. – 2011. – №2. – С.3–11.

2. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Гербарій Криворізького ботанічного саду НАН України /

Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М.Шиян – К.: Альтерпрес, 2011. – С. 162–165.

3. Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник / Колектив авторів / За ред. А.П.Лебеди. – К.: Академперіодика, 2011. – 184 с.

4. Шоль Г.Н. Особливості біоморфологічної структури урбанофлори Кривого Рогу / Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011–2020 роки / Під ред.. І.О.Дудки та С.Я.Кондратюка. – Мат-ли Всеукр.наук. конф.(м. Київ, 6–8 квітня 2011 р.). – К.: Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного, 2011. – С.110–111.

            5. Кучеревський В.В., Провоженко Т.А., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Рідкісні та зникаючі види рослин родини Poaceae Barnhart. степової зони України / Каразінські природознавчі студії.– Мат-ли наук. конф. з міжнар. участю (1–4 лютого 2011р., м. Харків). – Харків: Харківський національний ун-т ім.. В.Н.Каразіна. – С.112–113.

            6. Шоль Г.Н, Провоженко Т.А. Флористичний аналіз спонтанного рослинного покриву парку ім. Суворова (м. Кривий Ріг) / Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства / Редкол.: А.Ф.Головчук та ін. – Тези доп. наук. конф. (23–24 березня 2011 р., м. Умань). – Умань, 2011. – С.174–176.

            7. Шоль Г.Н. Екологічна структура флори Кривого Рогу за відношенням до урбанізації / Флорологія та фітосозологія (Теоретичні та практичні аспекти флорології та фітосозології . – Зб. праць всеукр. наук. конф., присвяч. 90-річчю з дня заснув. Ботан. музею ( 22–23 листопада 2011 р., м. Київ). – Т.2. – К.: Фітон, 2011. – С.153–154.

            8. Кучеревський.В., Провоженко Т,А., Баранець М.О., Цуренков А.Д., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Регіональні списки рідкісних та зникаючих видів рослин як основа для їх збереження й відновлення in situ та ex situ / Современная биология растений. – Мат-лы Междунар. науч. конф. – Луганск, 20–24 июня 2011 г. – Луганськ. – С.34–36.

            9. Шоль Г.Н. Екологічна структура урбанофлори Кривого Рогу (за відношенням до природних чинників) / Современная биология растений. – Мат-лы Междунар. науч. конф. (20–24 июня 2011 г., г. Луганск). – Луганськ. – С.57–58.

            10. Шоль Г.Н. Інвазійна активність інтродуцентів у зелених насадженнях Кривого Рогу / Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини.– Мат-ли міжнар. наук. конф., присвяч. 215-ій річн. з дня заснув. націон. дендр. парку «Софіївка» (5–7 жовтня 2011р., м.Умань). – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.235–237.

           

2012 р.

1. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О., Сіренко Т.В. Створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) як спосіб збереження біорізноманітності флори в умовах посиленого антропогенного пресу // Наука та інновації. Науково-практичний журн.. – 2012. – Т.8, №5. – С. 79–86.

2. Провоженко Т.А., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Флоросозологічна різноманітність ковилових степів у басейні Інгульця // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – Т.14.– С. 478–483.

3. Кучеревський В.В., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Шоль Г.Н. Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng. на Правобережному степовому Придніпров’ї (хорологія, біоморфологія, структура популяцій) // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – Т.14. – С. 456–464.

4. Шоль Г.Н. Анализ адвентивной фракции урбанофлоры Кривого Рога (Украина) / Проблемы изучения адвентивной и синантропной флор России и стран ближнего зарубежья: Мат-лы IV Междунар. науч. конф. / Под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева (Ижевск, 47 декабря 2012 г.). – М.- Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2012. – С. 236–239.

5. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Охоронювані види рослин флори басейну Висуні / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли ІІ Міжнар. конф. (9–12 жовтня 2012 р., м. Умань, Черкаська обл.). – К.: ПАЛИВОДА А.В. – С.135–139.

6. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Теоретичні передумови і практичні заходи створення національної колекції видів роду Ковила (Stipa L.) у Криворізькому ботанічному саду / Перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства. – Мат-ли наук. конф., присвяч.155-річчю від Дня народж. В.В.Пашкевича (15–16 березня 2012р., м. Умань). – Умань, 2012. – С.111–112.

2013р.

1. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н., Демина О.Н., Рогаль Л.Л. Редкий вид флоры восточной Европы Astragalus ponticus Pall.: особенности хорологии и эколого-ценотической приуроченности // Живые и биокосные системы. – 2013. – № 4; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-4/article-12.

2. Шоль Г.Н. Трансформация флоры степных экосистем города Кривой Рог (Украина) / Сохранение степных и полупустынных эко-систем Евразии: тезисы международ. конф. (Алматы, 13–14 марта 2013г.)/ Ред.С.Л.Скляренко, Н.П.Огарь, Т.Н.Дуйсебаева. – Алматы: АСБК, 2013. – С. 145.

3. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Acalypha australis L. та інші адвентивні види родини Euphorbiaceae Juss. в урболандшафтах Кривого Рогу / Рослини та урбанізація: Мат-ли третьої міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 19–20 березня 2013р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2013. – С.54–57.

4. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А. Збереження фіторізноманіття степових екосистем у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій. – Мат-ли міжнарод. наук. конф. (Київ, 28–31 травня 2013р.) / Гол. ред. В.Г.Радченко. – К.: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. – С.31–33.

5. Кучеревский В.В., Демина О.Н., Шоль Г.Н., Сиренко Т.В., Рогаль Л.Л., Кондратенко Ю.В., Шмараева А.Н. Сохранение Astragalus ponticus Pall. в ботанических садах Украины и Российской Федерации // Ботанічні сади: проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття. – Мат-ли Всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 10–11 жовтня 2013р.). – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 25–29.

2014 р.

1. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Анализ антропогенно трансформированных флор санитарно-защитной зоны Шимановского горнообогатительного комбината // Промислова ботаніка, 2014. – Вип.14. - С. 84-94.

2. Патент 95495 UA, МПК E21С 41/32 (2006.01); А01В 79/02 (2006.01). Спосіб рекультивації (озеленення) залізорудних відвалів / В.В.Кучеревський, О.В.Красноштан, Г.Н.Шоль, М.О.Баранець, Т.В.Сіренко: патентовласник – Державна установа «Криворізький ботанічний сад». – № u 2014 07654; заявл. 07.07.2014, публ. відом. 25.12.2014, Бюл. №24.

3. Шоль Г.Н. Флора гідроекосистем міста Кривий Ріг / Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (Зб. наук. ст.) / Гол. ред. В.В.Коніщук. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». – 2014. – С. 283–286.

4. Біологічна рекультивація відвалів Криворіжжя шляхом створення ковилово-кострицево-різнотравних угруповань (методичні рекомендації) / А.Ю.Мазур, В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко, А.О.Павленко. – Кривий Ріг: б.в., 2014. – 22 с.

5. Концепція створення колекції рідкісних, зникаючих, реліктових, ендемічних видів рослин України у Криворізькому ботанічному саду / В.В.Кучеревський, Г.Н.Шоль, М.О. Баранець, Т.В.Сіренко. – Кривий Ріг: б.в., 2014. – 24 с.

6. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Збереження видів роду Astragalus L. (Fabaceae Lindl.) у Криворізькому ботанічному саду НАН України // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. – Мат-ли міжнарод. наук. конф. (20–24 травня 2014 р., м. Київ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171.

7. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Самовідновлення ковилових угруповань на відвалі колишнього Кочубеївського рудника // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12–15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 358–359.

8. Кучеревский В.В., Баранец Н.А., Сиренко Т.В., Шоль Г.Н. Оценка современного состояния флоры санитарно-защитной зоны проектируемого Шимановского ГОКа (Днепропетровская область) // Відновлення порушених природних екосистем. – Мат-ли V міжнарод. наук. конф. (м. Донецьк , 12–15 травня 2014). – Донецьк: Б. в. , 2014. – С. 78–80

9. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Охорона видів родини Fabaceae Lindl. флори України у колекціях Криворізького ботанічного саду // Флорологія та фітосозологія.– Т.3–4. – (Зб. праць міжнарод. наук. конф. Теоретичні та практичні засади вивчення і збереження рідкісних видів рослин ). – К: Фітон, 2014. – С. 282–287.

10. Шоль Г.Н. Характеристика адвентивної фракції спонтанного елементу флори зелених насаджень міста Кривий Ріг / Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мис-тецтво формування ландшафту. – Мат-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (4–6 червня 2014, м. Біла Церква). – Біла Церква, 2014. – С. 112–116.

11. Шоль Г.Н. Доповнення до флори міста Кривий Ріг / VI Ботанічні читання пам’яті Й.К.Пачоського. Зб. тез доп. міжнарод. наук. конф. (Херсон, 19–22 травня 2014р.) / Відп. ред. М.Ф.Бойко. – Херсон: Айлант, 2014. – С.50–51.

12. Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Провоженко Т.А., Баранець М.О. Збереження фіторізноманіття степових екосистем ex situ у Криворізькому ботанічному саду НАН України / Сохранение биоразнообразия и интродукция растений (к 210-летию ботан. сада ХНУ им. В.Н.Каразина). – Мат-лы междунар. научн. конф. (Харьков, 8–11 сентября 2014 г.). – Харьков: ФЛП Тарасенко В.П., 2014. – С.112–117.

           

2015 р.

1. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сіренко Т.В., Красноштан О.В. Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань // Наука та інновації. – 2015. – Т.11, №4. – С.41–52. (http://dx.doi.org/10.15407/scin11.04.041)

2. Шоль Г.Н. Успішність інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин різних типів ареалів у Криворізький ботанічний сад / Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Мат-ли другої міжнарод. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька обл.). – Чернівці: Друк-Арт, 2015. – С.478–481.

3. Шоль Г.Н. Спонтанний видовий склад зелених насаджень південної частини Кривого Рогу та інвазійна активність інтродуцентів / VI-й відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (м. Херсон – Лазурне, 19 травня 2015 р.). Зб. тез доп. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 136–139.

4. Шоль Г.Н. Охорона видів родини Hyacinthaceae Batsch. флори України в колекціях Криворізького ботанічного саду / Актуальні проблеми дослідження довкілля: Зб. наук. пр. (за мат-ми VI Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч.150-річчю з дня народж. акад. Г.М.Висоцького (м.Суми, 20–23 травня 2015 р.). Т. 1. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.124–128.

5. Шоль Г.Н., Баранець М.О., Сищикова О.В. Genista scythica Pacz. на Криворіжжі: нова знахідка та збереження в культурі / Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках. – Мат-ли міжнарод. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснув. Націон. ботан. саду ім. М.М.Гришка (15–17 вересня 2015 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С.274–275.

6. Мазур А.Ю., Кучеревський В.В., Шоль Г.Н., Баранець М.О. Сіренко Т.В. Рекультивація (озеленення) залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих угруповань / Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК. –Зб. наук. пр. за результ. роботи ІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. (19 червня 2015 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2015. – С.201–202.

2016 р.

1. Шоль Г.Н. Аналіз спонтанного елементу флори зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна активність видів-інтродуцентів / Вісник Львів. ун-ту. Сер. біолог. – 2016. – Вип. 71. – С. 96–106.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/4156/4194

2. Шоль Г.Н. Аналіз аборигенної та адвентивної фракцій урбанофлори Кривого Рогу / Укр. ботан. журн., 2016. – Т.73, №2. – С. 144–152. doi:10.15407/ukrbotj73.02.144

3. Кучеревський В.В., Сіренко Т.В., Баранець М.О., Шоль Г.Н. Хорологічні, еколого-ценотичні, біоморфологічні та популяційні дослідження Astragalus ponticus Pall. на Дніпропетровщині / Наук. вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип.26.3. – С. 105–112.

4. Шоль Г.Н. Тенденції розвитку урбанофлори під впливом адвентивної складової / Біогеоценологічні основи оптимізації степових ландшафтів іїх фіторекультивація: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг), присвяч.100-річчю від дня народж. д.б.н., проф. І.А.Добровольського. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О. – 2016. – С. 129–132.

5. Шоль Г.Н. Види Червоної книги України в урбанофлорі Кривого Рогу / Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. – Мат-ли IV міжнарод. конф. (16–20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. – С.161–162.

2017 р.

1. Шоль Г.Н. Раритетна складова урбанофлори Кривого Рогу та шляхи її збереження / Чорноморськ. бот. ж. – 2017. – Т.13, №1. – С.108–118. doi:10.14255/2308-9628/17.131/9.

2. Шоль Г.Н., Баранець М.О. Проектований заказник «Балка Демурина» в системі Інгулецького регіонального екокоридору // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.2. – К., 2017. – С.15–17

3. Баранець М.О., Шоль Г.Н. Нові місцезнаходження видів, включених до Червоної книги України, у басейні річки Інгулець // Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя створення Надморських заповідників) / Праці Всеукр. наук.-практ. конф. (с.Урзуф, 14–15 березня 2017 р.). Сер. «Conservation Biology in Ukraine». – Вип.2, Т.1. – К., 2017. – С.298–302.

4. Шоль Г.Н. Спонтанна дендрофлора парку «Веселі Терни» (м. Кривий Ріг) / Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту (до 10-річчя відкриття напряму підготовки «Лісове та садово-паркове господарство»). – Тези доп. учасників ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 25-26 травня 2017 р.).Біла Церква , 2017. – С.152–154.

5. Шоль Г.Н. Спонтанний елемент рослинного покриву парку «Північний» (м. Кривий Ріг) // Матер. XIV з’їзду Укр. ботан. тов-ва (25–26 квітня 2017 р., м. Київ). – К., 2017. – С.214.

2018 рік

1. Шоль Г.Н. Оцінка успішності інтродукції рідкісних та зникаючих видів рослин у Криворізький ботанічний сад НАН України / Інтродукція рослин. – 2018. – № 2. – С. 20–27.

https://www.plantintroduction.kiev.ua/pdf/18/2/introd-2018-18-2.pdf

2. Шоль Г.Н. История изучения урбанофлоры города Кривой Рог (Украина) / Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. – Т. 27, № 4(2). С. 129–136. doi: 10.24411/2073-1035-2018-10154

3. Шоль Г.Н. Інтродукція рідкісних і зникаючих видів родини PoaceaeBarnhart. як один із способів збереження їх ex situ / Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. – Мат-ли V Міжнар. конф. (25–28 червня 2018 р., м. Херсон). – Херсон: книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С.155–158.

4. Шоль Г.Н. Охорона видів родини Iridaceae Juss. флори України в колекціях Криворізького ботанічного саду / Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинногосвіту: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (23–25 квітня 2018 р., м. Київ). – К. Вид-во Ліра-К, 2018. – С.135–137.

5. Baranets M.O., Shol H.N. The Phytotechnology of Iron-ore Dumps Revegetation by Creation of steady Plants Communities / Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International conf. (Dnipro, April 25–27, 2018). – Dnipro: National Technical University “Dnipro Polytechnic”. – P. 39.

6. Шоль Г.Н. Потенційно інвазійні адвентивні види в урбанофлорі Кривого Рогу / Рослини та урбанізація: матер. VІІ Між народ. наук.-практ. конф. (3 березня 2018 р., м. Дніпро). – С. 29–31.

7. Шоль Г.Н. Підсумки інтродукції рідкісних та зникаючих видів рослин різних екоморф у Криворізький ботанічний сад НАН України / Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках: матер. Х міжнарод. наук. конф. (12-15 червня 2018 р., м. Київ). – Кам’янець-Подільський: ФОП «Сисин О.В.», 2018. –С. 342–346.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter